مابهترینیم

دبیرستان نمونه دولتی مطهره

نمونه سوال ریاضی 2(آنالیز ترکیبی)

        نمونه سوال ریاضی 2(آنالیز ترکیبی)

1)تعداد اعداد طبیعی دو رقمی که مضرب 2 یا 5 باشند برابر است با:

(سراسری ریاضی-67)

1)36                   2)63                         3)45                        4)54

2)با ارقام 0و1و2و3 پند عدد سه رقمی که تکرار ارقام در آن مجاز باشد می توان نوشت؟

(سراسری انسانی-65)                                                                                                                                                         1)9                       2)24                      3)36                         4)48                                                                                                                      

3)چند عدد 5 رقمی یافت می شود که رقم اول آن 2و رقم آخر آن 4 باشد و هیچ

 یک از رقم های آن تکراری نباشد؟(سراسری ریاضی-57)

1)512                        2)504                          3)336                     4)216

4)با چهار عدد 0و9و6و5 چند عدد چهار رقمی (بدون تکرار) می توان ساخت؟

(سراسری انسانی-68)

1)6                                  2)18                       3)24                     4)32

5)با چهار رقم 0و1و2و3 چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می توان نوشت؟

(سراسری انسانی-63)

1)18                      2)24                         3)27                          4)64

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ساعت 16:19  توسط admin  |